O Nama

Puni naziv udruženja glasi:
Udruženje mladih za razvoj “VIZIONAR”,  Bugojno.
ID: 4236516370007
Transakcijski broj računa: 338400224119773 (Unicredit banka)                         
Adresa:  307. Motorizovane brigade br. 92, 70230 Bugojno
Telefon: 062-376-992 (predsjednik udruženja), 061-241-929 (kancelarija)
Email: vizionar_bugojno@live.com

 Udruženje mladih za razvoj „VIZIONAR“, Bugojno je osnovano dana 06.11.2010.godine . Na prvoj osnivačkoj skupštini usvojen je Statut Udruženja sa slijedećom misijom, vizijom i ciljevima.

 

Misija: Udruženje mladih za razvoj ˝VIZIONAR˝ je nevladina i vanstranačka organizacija koja u svojoj zajednici želi motivisati i poticati mlade da poboljšaju svoj položaj u svim životnim oblastima koristeći svoje znanje i vještine i to sve kroz izradu različitih vrsta projekata čime bi se doprinijelo razvoju cijelokupne lokalne zajednice.

Vizija: Da mladi budu faktor koji utiče na kreiranje svog okruženja i tako doprinesu, ne samo svom, nego i razvoju cijele zajednice

Ciljevi:

 • Zalaganje za ostvarivanje svih prava mladih u Općini Bugojno bez obzira  na vjeru, rasu, spol, nacionalnost,

 • Zalaganje za poboljšanje položaja mladih u svim životnim oblastima

 • Usavršavanje i osposobljavanje članova Udruženja za izradu i realizaciju biznis planova i projekata u cilju poboljšanja kvaliteta življenja ljudi, a posebno mladih na području općine Bugojno što bi bilo finansirano iz fondova ili grantova: Općine Bugojno, SBK, Federacije BiH, Države BiH te Fondove Evropske Unije i međunarodnih fondova.

 • Afirmisanje svih pozitivnih, kulturnih, naučnih, intelektualnih, vjerskih i civilizacijskih vrijednosti.

 • Organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara i kulturnih, naučnih, sportskih manifestacija kao i pokretanje drugih aktivnosti javnog karaktera u cilju poboljšanja kvalitete življenja u Općini Bugojno.

 • Organizacija humanitarnih akcija na području Općine Bugojno i šire.

 • Podsticanje na aktivnost učešća mladih u raspravi o donošenju budžeta Općine Bugojno u onom domenu  koji se tiče mladih.

 • Motivacija mladih na borbu za vlastita prava, te poticanje mladih  na saradnju  sa institucijama, vlastima na svim nivoima, medijima i drugim subjektima  koji vode ka boljem  položaju mladih

 • Implementacija omladinske strategije za Općinu Bugojno.

Udruženje mladih za razvoj “VIZIONAR” Bugojno je dobrovoljno udruženje, nezavisno od državnih organa , institucija, političkih partija, poslodavaca i njihovih udruženja , koje zastupa interese svojih članova  na ekonomskom, socijalnom, stručnom i kulturnom području i zalaže se za ujedinjenje svih mladih kada su u pitanju njihovi interesi. Udruženje je neprofitnog karaktera, koje se finansira grantovima, donacijama, samostalnim radom te iz drugih izvora  dopuštenih zakonom. Velika večina članova Udruženja su visokoobrazovani mladi ljudi što na neki način ovo Udruženje čini posebnim i različitim od drugih Udruženja sa područja općine Bugojno

Organi udruženja su:

 • Skupština udruženja koju čine svi aktivni članovi udruženja sa predsjednikom Skupštine i potpredsjednikom

 • Upravni odbor udruženja kojeg čine predsjednik Upravnog odbora, i četiri člana,

 • Predsjednik udruženja i osoba zadužena za zastupanje udruženja.

 

Predsjednik udruženja za svoj rad odgovara Upravnom odboru udruženja, a isti za svoj rad odgovara Skupštini udruženja.

Neke od usluga koje udruženje nudi su:

– pisanje projektnog prijedloga (razrada ideje),

-usmjeravanje ka adekvatnim donatorima,

-pisanje CV-a,

-pravno savjetovanje,

-upoznavanje sa pravima mladih kroz aktuelni Zakon o mladim FBiH,

-pravni akti i procedure osnivanja i registracije nevladine organizacije,

-zagovaranje i lobiranje,

-razvoj i izgradnja tima,

-vršnjačka edukacija,

-omladinski aktivizam i volonterizam.

STATUT UDRUŽENJA